HERNÍ ŘÁD soutěže „COOLIAQ“

I. Úvodní ustanovení

 1. Pořadatelem soutěže s názvem „ COOLIAQ“ (dále jen „Soutěž“) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, IČ 48115908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778, provozovatel televizního vysílání (dále jen „Pořadatel“).
 2. Spolupořadatelem soutěže je společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO 00177041, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332, (dále jen „Spolupořadatel“).
 3. Soutěž probíhá od 13.2. do 12.3.2017 (dále jen „Doba trvání Soutěže“) ve 4 soutěžních týdnech. V každém týdnu Doby trvání Soutěže budou vybráni 3 výherci. Zadání Soutěže bude uveřejněno na www.cooliaq.cz.
 4. Pro účely pořádání Soutěže vydává Pořadatel tento Herní řád.

II. Soutěžící

 1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která splňuje současně následující podmínky:
  1. dovršila 18 let věku,
  2. je občanem České republiky, nebo občanem členského státu EU s pobytem v ČR,
  3. platný řidičský průkaz (platný po dobu užívání výhry)
  (dále jen „Soutěžící“).
 2. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním, občanskoprávním, obchodně právním či jiném obdobném vztahu k Pořadateli a/nebo Spolupořadateli a dále osoby ve vztahu k některé výše uvedené osobě blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Soutěžící je povinen v souladu s § 6 odst. 2 občanského zákoníku účastnit se Soutěže osobně a poctivě (zejména nesmí využívat k účasti v Soutěži fiktivní údaje či údaje jiné osoby, automatizované systémy odesílání formulářů apod.). Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto Herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto Herním řádem.
 4. Předpokladem účasti v Soutěži je akceptace Soutěžícího s podmínkami pro užití fotografie a/nebo videa a jím poskytnutých údajů dle podmínek Pořadatel uveřejněných na www.cooliaq.cz. Soutěžící jsou povinni zajistit souhlas všech dotčených osob v souvislosti s fotografií a/nebo videem a dále vypořádat veškerá práva těchto osob, nejméně v rozsahu uvedeném v podmínkách Pořadatele. V případě porušení tohoto závazku se Soutěžící zavazuje uhradit škodu, která porušením vznikne. Soutěžící bere na vědomí a souhlas s tím, že Pořadatel může práva k užití fotografií a/nebo videí či údajů Soutěžícího bezplatně poskytnout Spolupořadateli.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto Herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto Herním řádem, a/nebo je zde existuje důvodná pochybnost o tom, že je jeho jednání v rozporu s Herním řádem nebo dobrými mravy.
 6. V případě, že Soutěžící nesplňuje podmínky tohoto článku, nemá, v případě že se stane Výhercem, nárok na převzetí Výhry, resp. na požádání Pořadatele je povinen již předanou Výhru vrátit, resp. v takovém případě je plnění ze strany Pořadatele Výherci plněním bez právního titulu a stává se bezdůvodným obohacením na straně Výherce se všemi důsledky z toho vyplývajícími z příslušných právních předpisů. V takovém případě se Výhercem stává osoba určená postupem podle čl. III. odst. 5.
 7. Fotografie nebo video nesmí porušovat práva třetích osob, nesmí být v rozporu s právními předpisy České republiky a nesmí být v rozporu s dobrými mravy a veřejným pořádkem (mj. nesmí obsahovat erotické materiály, vulgarismy apod.). Pořadatel vyhodnotí všechny platné fotografie a videa odeslaná v Době trvání Soutěže s ohledem na jeho soulad s tímto Herním řádem.
 8. Soutěžící bere na vědomí, že mu účastí v Soutěži nevzniká právní nárok na výhru a ani není oprávněn jí vymáhat prostřednictvím obecných soudů České republiky.
 9. Výherce nemá nárok na vyplacení hodnoty výhry ve formě peněžní hotovosti nebo jiného alternativního plnění.

III. Soutěž – herní systém

 1. Soutěže se Soutěžící zúčastní odesláním alespoň 1 fotografie či videa v Době trvání Soutěže minimálně v jednom ze čtyř soutěžních týdnů. Fotografie či videa lze zasílat výhradně prostřednictvím webového formuláře soutěže, který je umístěn na webové adrese www.cooliaq.cz a za podmínek tam uvedených.
 2. Odeslat fotografie či videa je možné až po registraci Soutěžícího na webové adrese www.cooliaq.cz a až po vyjádření souhlasu s podmínkami webu. V registraci Soutěžící vyplní své jméno, příjmení a telefonní kontakt. Registrace Soutěžícího je zdarma.
 3. Pořadatel soutěže vyhodnotí každý týden doručené fotografie či videa Soutěžících a vybere 4 výherce týdenních výher. Týdenní výhru získají vždy 4 soutěžící, jejichž fotografie nebo videa shledá 2-členná porota složená z pověřených zástupců Pořadatele jako neoriginálnější. Výherce týdenních výher Pořadatel vybere vždy nejpozději ve čtvrtek následujícího týdne.
 4. Do 21 dní po uplynutí Doby trvání Soutěže vybere pořadatel ze všech nahraných fotek či videí absolutního vítěze Soutěže. Absolutním vítězem se stane Soutěžící, který zašle fotografii a/nebo video, jenž shledá 2-členná porota složená z pověřených zástupců Pořadatele nejoriginálnějším. Absolutním vítězem se může stát jen ten Soutěžící, který se stal jedním z výherců týdenní výhry.
 5. Pořadatel kontaktuje jednotlivé výherce dle tohoto článku odstavce 3 a 4 na telefonním čísle uvedeném v registraci Soutěžícího. V případě, že výherce dle předchozí věty nebude na uvedeném telefonním čísle dostupný, zašle mu Pořadatel sms zprávu o výhře. Pokud se však do 7 dní od telefonického kontaktování takový výherce Pořadateli k výhře nepřihlásí, určí Pořadatele náhradního výherce postupem dle čl. III. odst. 3.
 6. V případě, že:
  1. Fotografie či videa, které byly označeny jako výherní podle čl. III. odst. 3 a 4, byly zaslány osobou, která nesplňuje podmínky pro účast v Soutěži dle článku II. tohoto Herního řádu, nebo
  2. Výherce, který sice podmínky pro účast v Soutěži dle článku II. tohoto Herního řádu soutěže splnil, ale k výhře se do 7 dnů Pořadateli na jeho výzvu (podle čl. III. odst. 5) nepřihlásí,
  nárok na výhru zaniká.
 7. Předání výher bude provedeno dvojím způsobem: týdenní výhry vyzvednutím výhry v sídle Pořadatele a absolutní vítěz převzetím výhry na události COOL DAY – eventu pořádaného k 8. narozeninám programu PRIMA COOL, který se bude konat 1.4.2017.
 8. Výhra bude předána pouze v případě, že Výherce řádně a pravdivě vyplní a předá Pořadateli Prohlášení Výherce o splnění podmínek této Soutěže (dále jen „Prohlášení“), které bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého, příp. přechodného pobytu, státní občanství a prohlášení, že splňuje podmínky příslušné Soutěže podle tohoto Herního řádu a Potvrzení o převzetí výhry této webové Soutěže (dále jen „Potvrzení“). Formulář uvedeného Prohlášení a Potvrzení bude Výherci po předchozí domluvě s Pořadatelem zasláno, nebo jej obdrží při předjednaném převzetí výhry v sídle Pořadatele.

IV. Výhry

 1. Výherce určený podle předchozího článku získá od Pořadatele výhru:
  1. týdenní výhru, která bude uveřejněna na www.cooliaq.cz
  2. absolutní vítěz získá bezplatné užívání vozidla Škoda Kodiaq v délce trvání jednoho měsíce od předání vozidla.
 2. Pokud Výherce nedodá Pořadateli řádně vyplněné Prohlášení obsahující všechny náležitosti, není Pořadatel povinen Výhru předat. Nárok na Výhru je nepřenosný. V případě nedodání Prohlášení a nevyplnění Potvrzení Výhercem, nárok na výhru zaniká.
 3. Vypořádání případných daňových povinností souvisejících s výhrou zajistí Spolupořadatel za Pořadatele jménem Pořadatele (srážkovou daň).
 4. Soutěžící nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou účastí v Soutěži.
 5. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě, že v rámci Soutěže nedojdou žádné Výherní fotografie nebo videa, není Pořadatel povinen poskytovat nikomu Výhru.

V. Ochrana osobních údajů

 1. Soutěžící účastí v Soutěži poskytuje Pořadateli a Spolupořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Správci osobních údajů“), které Správcům osobních údajů případně sdělí pro účely organizace Soutěže podle příslušných právních předpisů, a to v rozsahu, který je nezbytný k organizaci Soutěže, včetně případného předání Výhry, a to po dobu trvání Soutěže a 6 měsíců po jejím skončení.
 2. Požádá-li Soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsou Správci osobních údajů povinni tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správci osobních údajů mají právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 3. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Správci osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Správce osobních údajů o vysvětlení, a (ii) požadovat, aby Správci osobních údajů odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Soutěžícího shledána oprávněnou, Správci osobních údajů odstraní závadný stav neprodleně. Nevyhoví-li Správci osobních údajů žádosti Soutěžícího, má Soutěžící právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 4. Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu, který Soutěžící případně sdělí Správcům osobních údajů.
 5. Poskytnutí osobních údajů ze strany Soutěžícího v rozsahu potřebném pro organizaci Soutěže, jak vyplývá z příslušných ustanovení tohoto Herního řádu, je podmínkou účasti v Soutěži.

VI. Společná ustanovení

 1. V případě technických či jiných problémů může být Soutěž přerušena. Pořadatel na tuto okolnost vhodným způsobem upozorní. V takovém případě se určení Výherce provádí mezi webovými formuláři došlými Pořadateli předtím, než došlo k přerušení Soutěže.
 2. Protesty proti průběhu Soutěže či rozhodnutí o Výherci či jiné protesty mohou být podávány pouze písemně, a to do 1 týdne od okamžiku vyhlášení Výherců. Protesty se podávají Pořadateli. Protest musí obsahovat popis skutečnosti, která je napadána, a stručné odůvodnění, proč je popsaná skutečnost označována za závadnou. K protestu, který nesplňuje výše popsané podmínky, nebude přihlédnuto. Pořadatel si vyhrazuje nejdéle 1 měsíc na přezkoumání protestu. Protesty přezkoumává komise, složená z právníka Pořadatele a pracovníka marketingu Pořadatele a pracovníka controllingu Pořadatele. Do případného opačného rozhodnutí komise platí, že jsou rozhodnutí či opatření učiněná v rámci Soutěže správná.
 3. Pokud komise dojde k názoru, že Herní řád byl porušen v neprospěch Soutěžícího, komise rozhodne jménem Pořadatele o způsobu zjednání nápravy v souladu s tímto Herním řádem. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zjednání nápravy v žádném případě nepřesáhne částku odpovídající hodnotě jednotlivé Výhry po případném zdanění, přičemž hodnota Výhry je určena běžnými cenami Spolupořadatele.
 4. Rozhodnutí komise je konečné.

VII. Změny Herního řádu

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny Herního řádu, a to vždy s účinností ke dni oznámení změny na webových stránkách Pořadatele, pokud Pořadatel neurčí pozdější datum.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tento Herní řád nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
 2. Tento Herní řád je zveřejněn na internetové stránce Pořadatele www.cooliaq.cz v období od 13.2. do 31.3. 2017.
 3. Podmínky Soutěže se řídí právem České republiky.

V Praze dne 13.2. 2017

FTV Prima spol. s r. o.